• Tegenwoordig draait alles om juiste cijfers en geld.
  Met het diploma Basiskennis boekhouden(BKB)
  kun je prima functioneren op een financiële functie.

Algemene voorwaarden

versie januari 2014 Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 1 januari 2014 tussen de cursist en Professioneel instituut voor opleidingen en financiën, handelend onder de naam: P.I.O.F. (hierna te noemen: P.I.O.F.)

1. Definities

Studiegids: de gids waarin de doelstellingen van de opleidingen,de gewenste of noodzakelijke vooropleiding, de opleidingsduur, de vakken en de mogelijkheid om de opleiding af te sluiten met een tentamen/examen staan opgenomen. Studiekosten: de studiekosten zoals vermeld op de website. Studieovereenkomst: de inschrijving voor de opleiding zoals die door de cursist is vermeld op het digitale inschrijfformulier en zoals die is omschreven in de studiegids van P.I.O.F.. De studieovereenkomst geldt tussen het P.I.O.F. en de cursist en treedt in werking op het moment waarop P.I.O.F. aan de cursist de bevestiging van inschrijving toezendt.

2. Aanmelding en inschrijving

 1. De inschrijving voor een opleiding vindt plaats door het inschrijven door de cursist zelf via internet door middel van het invullen en verzenden van het digitale inschrijfformulier. Inschrijving door middel van ondertekening en overhandiging van het inschrijfformulier met een fysieke handtekening is eveneens mogelijk.
 2. Door inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met deze inschrijvingsvoorwaarden en de in de studiegids en/of op de website P.I.O.F..nl vermelde tarievenoverzichten. Tevens verklaart de cursist te voldoen aan de vooropleidingseisen die voor het volgen van de opleiding of voor deelname aan het examen gewenst of noodzakelijk zijn. Cursisten ontvangen na inschrijving nader bericht over data en locatie van de opleiding.
 3. Bij inschrijving is geen inschrijfgeld verschuldigd. Bij het sluiten van een overeenkomst op afstand geldt een bedenktermijn van tenminste 14 dagen vanaf het moment van inschrijving.
 4. Indien de cursist zijn/haar e-mailadres kenbaar maakt via het digitale inschrijfformulier geeft hij/zij daarmee uitdrukkelijk toestemming aan P.I.O.F. om studie gerelateerde informatie naar dit e-mailadres te verzenden.
 5. In geval van onvoldoende aanmeldingen voor een cursus is P.I.O.F gerechtigd de cursus te annuleren. Indien een cursus niet doorgaat wordt binnen 5 dagen na het verstrijken van de eerste lesdatum het betaalde cursusgeld gerestitueerd. De cursist heeft geen recht op vergoeding van door de annulering van de cursus eventueel geleden schade. P.I.O.F zal de cursist een aanbod doen om dezelfde cursus op een andere locatie / tijdstip te volgen, indien dit mogelijk is.

3. Studieprogramma

 1. Aan cursisten wordt voor of bij aanvang van de opleiding een studieplanning uitgereikt waarop is aangegeven op welke locatie(s), data en tijden de lessen worden gegeven.
 2. Per semester wordt voor alle opleidingen zoveel mogelijk een vaste collegedag/-avond aangehouden. In een volgend semester kan dezelfde opleiding op een andere collegedag/-avond gegeven worden.

4. Examens

 1. De opleidingen worden afgesloten met een extern examen. De exameneisen, de examendata,  de examenplaatsen en het examengeld worden vastgesteld door de daartoe bevoegde exameninstantie.
 2. De verantwoordelijkheid voor een juiste en tijdige aanmelding voor een examen ligt volledig bij de cursist.

5. Beëindiging van de studieovereenkomst

 1. De studieovereenkomst eindigt voor cursisten automatisch met de laatste bijeenkomst van de opleiding en nadat alle wederzijdse rechten en verplichtingen uit de studieovereenkomst zijn nagekomen.
 2. De studieovereenkomst wordt onmiddellijk ontbonden bij overlijden van de cursist (teveel betaald cursusgeld wordt dan gerestitueerd).
 3. Tussentijdse beëindiging van de studieovereenkomst voor opleidingen BKB,BKC,PDL en PDB is door de cursist is niet mogelijk.
 4. Indien de cursist de goede gang van zaken in de gebouwen en op de terreinen waarvan P.I.O.F. gebruik maakt, belemmert, zich aldaar niet houdt aan de geldende regels, dan wel zich anderszins schuldig maakt aan wangedrag, behoudt P.I.O.F. zich het recht voor om na een sommatie per aangetekende brief, en na de cursist gehoord te hebben, de inschrijving zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen zonder dat de cursist in dat geval aanspraak kan maken op restitutie van cursusgelden.

6. Studiekosten

 1. De kosten van de studieboeken en het examengeld worden niet door P.I.O.F. vastgesteld en gelden derhalve als indicatie.
 2. Het, om welke reden dan ook, niet bezoeken van de colleges geeft geen recht op vermindering van het cursusgeld.
 3. P.I.O.F. behoudt zich het recht voor om de studiekosten per semester te wijzigen in verband met veranderende wetgeving en/of door de bevoegde exameninstantie voorgeschreven wijzigingen in de studieovereenkomst.Indien deze wijziging per semester meer dan 5 % van de studiekosten bedraagt, is de cursist gerechtigd de studieovereenkomst kosteloos te beëindigen. De cursist is eveneens gerechtigd de studieovereenkomst kosteloos te ontbinden, indien P.I.O.F. de studiekosten binnen 3 maanden na inschrijving verhoogt.
 4. De prijzen die vermeld staan op de website zijn geldig tot 31 december van het  desbetreffende studiejaar.

7. Betalingsverplichtingen

 1. Het cursusgeld kan ineens worden betaald of in termijnen.Op het digitale inschrijfformulier kunt u aangeven voor welke betalingswijze u kiest.
 2. Betaling in termijnen is mogelijk. Op de factuur is aangegeven op welke betalingsdata de betaling uiterlijk door het P.I.O.F. dient te worden ontvangen
 3. Voor het verschuldigde cursusgeld wordt voor aanvang van een opleiding een factuur gezonden. De betaling dient voor het verstrijken van de vervaldatum op de factuur te zijn voldaan.
 4. Bij termijnbetalingen worden de vervaldata van de termijnen op de factuur vermeld.
 5. Indien gewenst kan de factuur aan een ander dan de cursist worden gezonden. Dit kan op het digitale inschrijfformulier worden aangegeven. De cursist blijft echter zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de facturen.

8. Achterstallig cursusgeld

 1. Indien er aan enige financiële verplichting op grond van deze voorwaarden niet of niet op tijd wordt voldaan, verkeert degene op wie de betalingsverplichting rust zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim. In een dergelijk geval wordt de totale vordering (in het geval van termijnbetaling: inclusief de nog resterende termijnen) in zijn geheel direct opeisbaar en zal er tot incasso worden overgegaan. Tevens zal er vanaf dit moment wettelijke rente in rekening worden gebracht.
 2. De betalingsverplichting rust te allen tijde op de cursist, ook als de werkgever of een derde heeft aangegeven de studiekosten voor de cursist te willen voldoen. Indien de werkgever van de cursist of een aangewezen derde niet tot betaling van de studiekosten wenst over te gaan is de cursist uiteindelijk verantwoordelijk voor de betaling.
 3. Vanaf het moment dat P.I.O.F. een vordering ter incasso uit handen heeft gegeven komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso) kosten, ten laste van de cursist,
 4. Bij niet tijdige betaling kan de cursist toegang tot de lessen/faciliteiten worden ontzegd.

9. Adreswijzigingen

De cursist is verplicht elke adreswijziging zo spoedig mogelijk schriftelijk door te geven  aan het P.I.O.F.  Een kennisgeving van P.I.O.F. die de cursist niet of niet tijdig heeft bereikt ten gevolge van het feit dat deze heeft nagelaten het  P.I.O.F. tijdig over een adreswijziging te informeren, zal geacht worden de cursist te hebben bereikt op de eerstvolgende werkdag na verzending.

10. Productinformatie

De beschrijvingen op onze website en andere door ons gegeven informatie bevatten zo nauwkeurig mogelijke gegevens. Niettemin behoudt P.I.O.F. zich het recht voor (in beperkte mate) af te wijken van deze informatie indien zij dit in het belang van de opleidingen/modules noodzakelijk acht.

11. Aansprakelijkheid

 1. P.I.O.F. is noch aansprakelijk voor schade veroorzaakt door personen en/of zaken waarvan P.I.O.F. zich bedient, noch aansprakelijk voor schade bij een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de inschrijving, tenzij er sprake is van grove schuld en/of opzet.
 2. Indien ten gevolge van overmacht afgeweken moet worden van de opgegeven collegedata, is P.I.O.F. niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortkomende schade zoals gemaakte reiskosten, niet gewerkte uren en andere directe schadeposten. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: terroristische aanslagen, natuurrampen, een door het KNMI uitgevaardigd weeralarm,stroomstoringen, stakingen van personeel van P.I.O.F. en/of derden ingeschakeld door P.I.O.F., ernstige vertragingen in reistijd van personeel van P.I.O.F. en/of derden ingeschakeld door P.I.O.F.
 3. P.I.O.F. is niet aansprakelijk voor enige directe en/ of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in opleidingsinhoud, -specificaties of -materiaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de opleiding, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.
 4. Het P.I.O.F. aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cursist of anderszins door de cursist meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de leerling in de (les)lokalen van het P.I.O.F.
 5. Het P.I.O.F. is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de leerling overkomt tijdens of in verband met het volgen de opleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van het P.I.O.F. of haar docenten.
 6. Iedere aansprakelijkheid van het P.I.O.F. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de ter zake afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico.
 7. Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens het P.I.O.F. ter zake van door deze aangeboden cursussen en opleidingen vervallen in ieder geval 1 jaar na het moment waarop de de cursist en/of de contractspartij van het P.I.O.F. bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 12. Privacy

P.I.O.F. staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens van cursisten, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gegeven in acht worden genomen.

13. Geschillen

 1. In geval van klachten met betrekking tot de opleiding of andere daaraan gerelateerde aangelegenheden,kan de cursist zich wenden tot de directie van het P.I.O.F. De directie zal de klacht behandelen, en hierover de cursist, zo nodig na de cursist hierover te hebben gesproken, schriftelijk berichten binnen 4 weken na ontvangst van de klacht.
 2. Indien de klacht niet tot tevredenheid van de cursist wordt opgelost via de klachtenregeling, is de cursist danwel de genoemde contractspartij gerechtigd zich te wenden tot de rechter.
 3. De rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen die hieruit voortvloeien en die na de klachtenprocedure nog niet zijn opgelost, zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Inschrijving kan plaatsvinden via het inschrijfformulier.

Inschrijving kan plaatsvinden via het inschrijfformulier. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Desgewenst kan er een kosteloos gesprek plaatsvinden om uw mogelijkheden te verkennen. De kosten van al onze opleidingen zijn geheel aftrekbaar via de Inkomstenbelasting.

Nu inschrijven


5 redenen om te kiezen voor het P.I.O.F.:

 Betaalbare opleidingen
 Gekwalificeerde docenten
 Uitstekende lesmethodes
 Persoonlijke aandacht
 Doelgericht resultaat

Klik hieronder voor onze literatuurlijst

Bekijk hier onze literatuurlijst

Contactgegevens:

P.I.O.F. Zoetermeer
Telefoon: 085 - 3031258
Email: info@piof.nl